Menu

Vedtægter

 

 

Foreningens vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Rødding Idrætsforening – RIF.

§ 2 Foreningens formål er at tilbyde medlemmer muligheden for at dyrke idræt og skabe sociale relationer i en sportsforening.

§ 3 Medlemskab er gyldigt når kontingent er betalt. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren.

§ 4 Enhver, der ikke opfylder de for optagelse i foreningen fastsatte betingelser, eller som modarbejder foreningens formål, kan ved bestyrelsens beslutning udelukkes af foreningen.

§ 5 Foreningens årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 6 Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet for det forløbne år skal være afsluttet og oversendt revisorerne senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen i januar/februar måned.

§ 7 Ingen aktive medlemmer kan deltage i nogen form for udøvelse af idræt eller afstemning indenfor foreningen, før det på daværende tidspunkt forfaldne kontingent er betalt.

§ 8 Foreningen afholder ordinær generalforsamling en gang om året i januar/februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 af foreningens aktive medlemmer indgiver skriftlig begæring. Indvarsling til den ordinære generalforsamling sker ved bekendtgørelse i den lokale avis senest 14 dage før afholdelsen.

§ 9 På den ordinære generalforsamling i januar/februar giver bestyrelsen beretning om det forløbne år, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. § 10 På generalforsamlingen ledes forhandlingen af en dirigent, der vælges ved simpel majoritet.

§ 10 På generalforsamlingen ledes forhandlingen af en dirigent, der vælges ved simpel majoritet.

§ 11 På generalforsamlingen afholdes der valg til bestyrelse, fodbold- og håndbold- og E-sport udvalg. Bestyrelsen består af 3 personer samt formændene for de enkelte afdelinger. Til bestyrelsen vælges 1 i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Til enhver af udvalgene vælges 5 personer, 3 i lige år og 2 i ulige år. Udvalgene konstituerer sig selv. Valg til bestyrelse og udvalg gælder for 2 år. Stemmeret har foreningens medlemmer over 16 år og forælder til medlemmer under 16 år. Den ordinære generalforsamling vælger tillige en 1. suppleant og en 2. suppleant til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år. Der vælges hvert år 2 revisorer. Efter begæring skal der til valgene ske skriftlig afstemning, hvor simpelt flertal er gældende.

§ 12 Reglementer udarbejdes i overensstemmelse med de love, der er fastsat af DBU og JHF eller andre unioner/forbund, foreningen måtte indmelde sig under.

§ 13 Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det nødvendigt eller når 1 bestyrelsesmedlem anmoder formanden derom med angivelse af forhandlingsemne. Mødet er beslutningsdygtigt når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.


§ 14 Bestyrelsen har den almindelige øverste ledelse af foreningens og er ansvarlig for foreningens midler. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 15 Medlemmer af foreningen, udvalg eller bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser og har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Ligeledes har de ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue.


§ 16 Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. Kun den kan give, forandre og ophæve love.

§ 17 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal aktive medlemmer.

§ 18 Forslag til forandring og tillæg til lovene kan behandles på den ordinære generalforsamling, når disse skriftligt er indsendt til formanden 10 dage forinden, og de kan vedtages uanset antal af fremmødte medlemmer. Afstemningen sker skriftligt, hvis det ønskes.

§ 19 Fodbold- og håndboldudvalget kan kun udtræde af foreningen ved den ordinære generalforsamling, når ¾ af det udtrædende udvalgs fremmødte aktive medlemmer stemmer for. Foreningens opløsning kan kun finde sted ved den ordinære generalforsamling, når ¾ af foreningens fremmødte aktive medlemmer stemmer for.

§ 20 I tilfælde af fodbold- eller håndboldudvalgets udtræden fordeles foreningens formue efter en fordelingsnøgle, som et gennemsnit af de sidste 3 år medlemsantal i udvalgene. I tilfælde af E-sport afdelingens udtræden, med henblik på at fortsætte som selvstændig forening eller som underafdeling af anden forening, afregnes tilgodehavende/gæld med Rødding Idrætsforening. Aktiver i E-sport afdelingen kan udtages mod at overtage tilhørende forpligtelser. I tilfælde af, at aktiviteterne i E-sport nedlægges vil aktiverne fortsat tilhøre Rødding Idrætsforening.

§ 21 I tilfælde af foreningens opløsning overgår dets materialer og kassebeholdning til sportens fremme i Rødding.

§ 22 Forbehold, som ikke er omtalt i foranstående love, varetages af bestyrelsen.Godkendt på generalforsamlingen den 27.2.2018Luk